Kapasitasaun Membru


CSEP nia knar importante ida mak atu hasae kapasidade membru NGO sira ne'ebe hola parte iha CSEP atu haforsa sira nia kapasidade hodi halo servisu hanesan monitorizasaun, peskiza, advokasia no jestaun finansa ho organizasaun nian atu tulun servisu CSEP nian ba futuru.

Tipu aktividade ne'ebe CSEP oferese mak hanesan;

➜Estudu komparativu iha rai laran no rai liur

➜Metodolojia peskiza, analiza dadus, jestaun organizasaun,, jestaun finansa no advokasia      iha setor edukasaun.