Peskiza Asaun Foin Sa'e / Youth-led Action Research (YAR)

      Kona-bá Peskiza Youth-led Action Research (YAR)

Youth-led Action Research (YAR) hanesan programa peskiza aksaun joventude nian ida ne’ebe implementa susesu ona iha nasaun tolu hanesan India, Indonezia no Filipina iha tinan 2017-2018 husi parseiru Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE). Bazeia ba istoria susesu ne’e maka iha tinan ida ne’e YAR primeira-vez implementa iha Timor-Leste iha tinan 2019-2020 parseria entre Civil Society Education Partnership (CSEP) ho intensaun atu kapasita no involve juventude ho idade entre 15 – 24 mak kategoria joventude iha Timor-Leste hodi halo peskiza ba kondisaun edukasaun, jeneru no empregu joventude nian iha Munisipiu lima hanesan Aileu, Ainaro, Ermera, Liquiça no Bobonaro ne’eb’e sei foka liu ba Suco ida iha kada Munisipiu ida ne’ebe identifikadu ona tuir mata-dalan CSEP nian.
Objetivu

  • Atu hasaé partisipasaun ativu joven sira nian iha edukasaun no asesibilidade ba auto-empregu iha nivel Suco.
  • Atu identifika bareira, desafiu no buka estratéjia solusaun ba joven sira nia potensialidade rasik iha ida-idak nia Suco ne’ebe sira hela bá.
  • Hamutuk buka maneira no estratéjia atu tulun malu entre joven sira liu husi partisipasaun ativu no promove aktividade kreativu sira hanesan oportunidade edukasaun não-formal, kriasaun auto empregu no promove igualidade jéneru.
  • Halo advokasia ho autoridade kompetente atu hadia politika governu ba nesesidade joventude marjinalizadu sira nian 

Komentariu :  
👪Edukasaun Ne'ebé Kualidade Ba Hotu-Hotu Iha Timor-Leste